Styrelsemöte tillsammans med oppositionsborgaråd Joakim Larsson: 12/6 – 2018

Kvällen – tisdagen den 12/6 – 2018 – klubbade Moderaterna i Oscar södra igång vårens sista styrelsemöte hemma hos våran ordförande Annika Elmlund.

Till vårt styrelsemöte hade vi äran att få välkomna och ajournera in Joakim Larsson. Joakim Larsson är idag oppositionsborgarråd och ordförande för Moderaterna i Stockholms stad. Han har en närmare 30 år lång bakgrund och erfarenhet av kommunalpolitik och stadsutveckling i Stockholms stad såväl i rollen som tjänsteman och som politiker. Mellan 2008-2014 var Joakim borgarråd i Stockholms stads alliansstyre med ansvar för bland annat bostads- ytterstads- och integrationsfrågor. Sedan 2014, med tillträdandet av den nuvarande röd-grön-rosa majoriteten i Stockholms stadshus, så blev Joakim oppositionsborgarråd och 2015 blev han vald till ordförande för Moderata samlingspartiet i Stockholms stad. Han kommer därför vara en av våra ledande företrädare i valet.

Joakim konstaterar att det politiska läget och situationen inför höstens val egentligen inte är så olik valet 1991 då han först engagerade sig. Det finns dock två tydliga skillnader. Den stora skillnaden är naturligtvis att Socialdemokraterna har opinionssiffror som ligger nästan 10 procent under vad de hade 1991 och vi har ett Sverigedemokratiskt parti, som överhuvudtaget inte fanns 1991, men som idag samlar ett stöd på minst 10 % i staden. Detta har naturligtvis förändrat hela det politiska landskapet.

I ett ovisst läge går Moderaterna till val på tre stycken fokusområden: Skatter, ekonomi och trygghet. Moderaternas  vision för Stockholm är att det ska vara en världsledande och konkurrenskraftig stad som är såväl snygg som trygg. För att nå det måste vi på politisk nivå motverka ett antal oroande samhällstrender. Ökningen av klotter, otrygga miljöer och dålig sophämtning är är alla tre fenomen som kanske tycks separata men som statistik  visa föder varandra.

För att uppnå detta så tror Joakim att det så framgångsrika nära samarbetet mellan fastighetsägare och stadens myndigheter och kontor som fanns under alliansens styre av staden men som tragiskt nog legat för fäfot under den röd-grön-rosa majoritetens styre bör återupptas vid en alliansseger. Han tror även att det så framgångsrika projektet med föräldravandring i otrygga områden måste utvecklas ytterligare då det visat sig ge väldigt goda resultat.

När det kommer till stadsbyggnadsfrågor så har Moderaterna tagit ett antal viktiga ställningstaganden för stadens framtid och utveckling. Till att börja med understryker Joakim att majoriteten gärna tar åt sig äran för de många och stora byggprojekt som nu färdigställs och som är omtyckta av stadens medborgare. Man ska dock påminna väljarna om att nästan samtliga av dessa var projekt som drevs igenom under alliansstyret 2006-2014. Om man ser framåt så ser Joakim framför sig ett antal projekt vars byggnation kan ha såväl stora positiva , men även negativa konsekvenser för staden om de inte genomförs och utreds tillräckligt. Förra året tog Moderaterna ställning för att Centralbron, som nu står under stora renoveringsbehov som måste åtgärdas någon gång under de kommande 10-15 åren bör grävas ner för att minska denna urmodiga trafiklösnings påverkan på staden och dess vistelsemiljöer. I frågan om Astoria på Nybrogatan har Moderaterna röstat emot liggande förslag för att man anser att det gör för stort våld på Stockholms historiska och kulturella värden. Samma inställning har man i  frågan om renoveringen av Stureplan, där man anser att den renoveringsplan som presenterats av fastighetsägaren ADIA (Abu Dhabi investment authority) innebär allt för stora ingrepp på Stockholms kulturhistoriska värden. Slutligen svarar Joakim på en fråga om byggnationen av höghus i staden genom att säga att han anser att staden med fördel kan bygga på höjden mer än man gjort, men inte i kulturhistoriskt känsliga miljöer där dessa byggnader riskerar förstöra Stockholms stadssilluette och skapa sår i den stadsbild som utvecklats under hundratals år och som vi måste förvalta med stort ansvar så att även framtida generationer kan njuta av den kulturskatt Stockholm är.