Pub Politique (Måndag den 18/4 – 2016) Moderat idéverkstad

På kvällen, måndagen den 18/4-2016 var det återigen dags för Pub Politique.

Programmet för dagen var ”Moderat Idéverkstad”.

Vi lever i osäkra tider. Stora delar av våra exportmarknader i Europa lider fortfarande av sviterna efter en omfattande offentlig skuldsättningskris. Den viktiga kinesiska ekonomin visar tecken på avtagande tillväxt. Oljepriserna är låga. Den viktiga ekonomin, Storbritannien, kan vara påväg att lämna EU samarbetet. Samtidigt genomgår Europa den allvarligaste flykting- och migrationskrisen sedan det andra världskriget. En kris som utlösts av destabiliseringen av Europas närområde, mycket på grund av bakslaget efter den ”arabiska våren” i början av det här decenniet och de inbördeskrig och statskollapser som pågår som resultat av dessa i olika intensitetsgrad i framförallt, Syrien, Irak och Libyen. Samtidigt lever vi i närheten av ett allt auktoritärare Ryssland, vars stormaktsambitioner har resulterat i en aggressiv och oberäknelig utrikespolitik. En stat som inte drar sig för att använda militärt våld och desinformation för att främja sina nationella intressen.

I det här läget har Sverige en av de svagaste regeringarna som någon nu levande människa kan minnas. Koalitionsregeringen mellan det Socialdemokratiska arbetarepartiet & Miljöpartiet de Gröna är minoritets regering som bara samlar stöd av knappt 38 % av ledamöterna i Sveriges riksdag. Men Sveriges nuvarande regering är inte endast en av de parlamentariskt svagaste regeringarna i modern tid utan också en av de bräckligaste. Det gnisslar i koalitionsmaskineriet. Samtidigt plågas framförallt Miljöpartiet, men även regeringen i sin helhet, av dåliga opinionssiffror. Regeringens svaga parlamentariska ställning, svaga opinionsstöd och samarbetssvårigheter gör att det finns ett stort antal inte helt otänkbara scenarier där Regeringen Stefan Löfven kommer behöva avgå och kalla till nyval innan nästa ordinarie riksdagsval 2018. Moderaterna som är den borgerliga oppositionens största parti och naturliga ledare måste naturligtvis ha en konstant valrörelseberedskap i det fall att Sveriges nuvarande regering skulle kollapsa.

Frågorna för kvällen var därför:

Vilka frågor bör Moderaterna driva i sådan valrörelse?

Vad bör vi göra samma eller annorlunda i jämförelse med valrörelsen inför förlustvalet 2014?

Det var många och kloka synpunkter som togs upp för att adressera några av Sveriges stora samhällsproblem. Den nuvarande regeringen lånar 100 tals miljoner SEK varje dag för att finansiera underskott i statsbudgeten. En situation som är ohållbar på långsikt. Hur ska välfärden finansieras när vi har en befolkning som lever längre och är friskare allt längre men som fortfarande går i pension runt 65 års ålder? Är det möjligt att bibehålla nuvarande nivåer av offentliga pensionsförmåner utan att höja pensionsåldern? Samtidigt har vi en väldigt stor invandring till Sverige som har uppgått till ca 250 000 människor de senaste två åren, en befolkningsökning på ca 2,5 %. Är det rimligt att nyanlända till Sverige har rätt att utnyttja alla de förmåner som andra svenska medborgare har rätt till från första dagen eller bör man göra som Storbritannien som kräver att man som nyanländ i landet, har levt i landet i ett antal år innan man fullt ut kan utnyttja alla offentliga förmåner och transfereringssystem? Efterlevandestöd och barnbidrag till personer som inte befinner sig i, eller har avlidit i Sverige är exempel på förmåner som många av deltagarna ställer sig frågan är rimligt att det betala ut på det sätt som det görs idag, speciellt när det betalas ut retroaktivt.

Svensk lag ska gälla överallt i Sverige, på alla platser, dygnets alla timmar! Det finns delar av Sverige där rättsstatens närvar0 har försämrats kraftigt och där brottslighet och otrygghet tilltagit. Detta är helt oacceptabelt. Moderaterna måste vara principfasta och medborgarnas trygghet och beivrandet av kriminalitet får aldrig någonsin kompromissas bort.

Sveriges frihet och suveränitet måste tryggas för  såväl oss som lever här idag som kommande generationer! Sverige bör rusta upp sitt försvar ordentligt så att vi kan vara försäkra oss mot hoten i ett allt osäkrare och otryggare omvärldsläge och närområde. Sverige bör även söka att skapa trygghet med våra vänner och grannar i Europa och Nordamerika genom att ansöka om att gå med i försvarsalliansen NATO.

En svensk skola ska ge trygghet och studiero åt alla! Det måste läggas större ansvar på eleverna och ordning, studiero och trygghet måste garanteras för alla Sveriges elever såväl som för lärare och övrig skolpersonal. Vi hör med bestörtning om hur hela skolor blir vanfungerande av våld, hot och andra kriminella beteenden. Visa elever vågar inte att delta i undervisning som ges för att den del av skolan där undervisningen ges är ”otrygg”. Detta är helt oacceptabelt. Såväl alla elever som skolornas lärare och övrig personal har rätt att känna sig trygga och ha studiero i skola och arbetsplats. Skolan ska inte vara en otrygg arbetsmiljö för våra lärare. Staten får aldrig någonsin tillåtas tappa mark vare sig i skolan eller någon annan del av samhället.

Sverige måste vara ett tryggt samhälle att åldras i och äldres rätt till inflytande över sin egen vård och livssituation även upp i åren såväl som en starkare representation i våra politiska församlingar krävs!

En flexiblare och vitalare svensk arbetsmarknad! Arbetsmarknaden i Sverige är överreglerad och stänger ute många människor, framförallt unga och nyanlända, som är nya eller som sedan länge står långt utanför arbetsmarknaden. Det är bättre att människor har arbete än att de nödvändigtvis måste ha exakt samma förmåner och lön från första dag.

Vad ska vara Moderaternas stora vision frågade vi oss? Bör Moderaternas politik baseras på att göra så att staten bör fokusera på de traditionella ”kärnområdena”: Försvar & Rättsväsende och att man bör göra en övergripande översyn över vilka andra områden staten verkligen måste vara involverad i för att kanske trappa ned några av dessa under ordnade former. Bör Moderaterna återta ”Folkhemsidealet”, ett konservativt tankegods, som effektivt togs över av socialdemokratin under 1900-talet? Några tyckte detta, andra inte.

Frågan om huruvida Moderaterna ska försöka genom regeringens svaga parlamentariska situation, tvinga fram nyval och en ny alliansregering redan innan 2018 var vi inte helt överens om. Absolut! Tyckte vissa medan andra istället konstaterade att Moderaterna och alliansen behöver en tid i opposition för att kunna utforma ny politik att möta väljarna med ny politi nästa gång det blir. Att Moderaterna däremot måste vara konstant redo för nyval var alla överens om och redo för.