Pub Politique (Måndag den 14/11- 2016) Donald Trump och den tysta majoriteten

Måndag den 14/11 var det återigen Pub Politique som ikväll naturligtvis fokuserade på USAs presidentval och dess vinnare – Donald Trump. Donald Trump, den kontroversielle affärsmannen från New York, som trots att han var uträknad av samtliga stora opinionsmätningsinstitut överlägset vann det amerikanska presidentvalet. Det brukar ibland talas om att den tysta majoriteten lyfte fram Donald Trump till presidentposten. Men vilka är den tysta mahjoriteten, är detta även ett betydande fenomen i Sverige? Hur kan vi som jobbar politiskt möta dessa politiska strömningar?

Puben drog till sig många besökare och det fanns ett stort intresse för frågan. Det råder en påtagligt dålig lyhördhet på högsta politiska nivå för den oro som finns bland vanliga medlemmar och medborgares, vilket i sin tur har resulterat i ett lågt förtroende bland vanliga medborgare för etablerade politiker och partier säger en del. De flesta människor som inte befinner sig i de politiska korridorerna anser att det pågår alldeles för mycket rävspel och taktiserande bland politiker på hög nivå istället för att man adresserar de problem medborgarna upplever rakt på. Detta bidrar till att ytterligare bidra till den förtroendekris som skapar ett missnöje som i sin tur leder till missnöjesröstande.

Vi lever i en tid med snabba socioekonomiska förändringar av vårt samhälle, problemen upplevs enligt vissa bara växa och växa. Samtidigt upplever en del att politikerna många gånger står handlingsförlamade. Det blir för lite för sent. Dett finns ett missnöje med begränsingarna i politikens möjligheter att hantera samhällsproblemen. Det finns även en upplevelse av att politikerna inte gör det som behöver göras. Men det finns också de som säger att det visst finns ett missnöje i Sverige men att man inte ska överdriva problemets storlek. Det handlar om max 20 % av befolkningen i nuläget säger en deltagare. Vare sig gruppen eller problemet är tillräckligt stort för en politisk omstöpning för att bemöta detta missnöje. De flesta medborgare är ändp nöjda med etablerade partier säger en annan deltagare.