Försvarsdiskussion på Pub politique 24 januari

av Jörn Beckmann

Temat för kvällen var försvaret, och mer specifikt Personalförsörjningssystemet och långsiktig materielförnyelse bl a rörande JAS flygplanen – två viktiga framtidsfrågor för Försvarsmakten. Jörn Beckmann inledde med en bakgrundsteckning av säkerhetspolitisk och försvars-politisk händelseutveckling under 1990 och 2000 – talet som har lett fram till utformningen av dagens insatsförsvar och vilka uppgifter försvaret skall lösa.

Bl a påtalades hur det första Irakkriget, Sovjetunionens sönderfall, Baltikums frigörelse och Sveriges inträde i EU påverkat försvarspolitiken under 1990–talet. Under 2000-talet berördes Sveriges ändrade säkerhetspolitik till följd av Lissabonavtalet, den ensidiga neutralitetsförklaringen och NATO samarbetet samt förändringar inom Ryssland och Georgienkrigets konsekvenser.

I anslutning till händelserna ovan belystes riksdagens och regeringens försvarsbeslut, som lett till en väsentlig minskning och omstrukturering av Försvarsmakten och resulterat i dagens insatsförsvar.

Diskussionsdeltagarna tog upp följande: Vikten av att försvara Sverige! Behovet för försvaret att profilera sig i samhället, att biträda polisen och att samarbeta med andra. Officerare ansågs duktiga och borde kunna utnyttjas bättre i samhället. Oro uttrycktes för Rysslands möjligheter att skapa problem med marina fartyg, som uppträder i anslutning till gasledningen i Östersjön. Kan Marinens fartyg ingripa vid incidenter?

Därefter presenterade Jörn Beckmann det huvudsakliga innehållet i personalförsörjningssystemet, bl a summan av personal i insatsförsvaret och fördelningen på skilda anställningsformer samt vilka tjänstgöringstider och andra villkor, som utredningsmannen föreslagit skall gälla för de anställda gruppchefer, soldater och sjömän (GSS) samt vilket ansvar arbetsgivaren, Försvarsmakten, bör få. Danska erfarenheter redovisades.

Diskussionsdeltagarna tog upp följande: Hur rekrytera rätt personal? Hur sysselsätta soldater under den tid, då de inte är i krig?

 Avslutningsvis orienterade Jörn Beckmann om Försvarsmaktens önskan att förbättra JAS planens förmåga efter 2020. ÖB uppdrag att presentera operativt motiverade krav på anskaffning och regeringens krav på tekniskt samarbete med annan stat omnämndes. Kostnader och sysselsättningsaspekter berördes. Komplexiteten i frågan belystes och ledde till, att någon egentlig diskussion inte ägde rum.